Srinivas, Samvith, University of Pittsburgh, United States